Từ điển Dict9
EV

piny Tiếng Anh là gì?

ENpiny
Tính từ
(thuộc) cây thông; giống cây thông
có nhiều thông