Từ điển Dict9
EV

pipal Tiếng Anh là gì?

ENpipal
Danh từ
(cách viết khác peepul)(thực vật)
cây đề