Từ điển Dict9
EV

pipe-laying Tiếng Anh là gì?

ENpipe-laying
Danh từ
việc đặt ống dẫn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng) mưu đồ chính trị