Từ điển Dict9
EV

pipe-stone Tiếng Anh là gì?

ENpipe-stone
Danh từ
đất sét đỏ rắn (người da đỏ dùng làm tẩu thuốc lá)