Từ điển Dict9
EV

pipistrel Tiếng Anh là gì?

ENpipistrel
Danh từ
(động vật học) dơi muỗi