Từ điển Dict9
EV

pipit Tiếng Anh là gì?

ENpipit
Danh từ
(động vật)
chim sẻ đồng