Từ điển Dict9
EV

pipkin Tiếng Anh là gì?

ENpipkin
Danh từ
nồi đất nhỏ; chảo đất nh