Từ điển Dict9
EV

piqué Tiếng Anh là gì?

ENpiqué
Danh từ
vải bông sọc