Từ điển Dict9
EV

piragua Tiếng Anh là gì?

ENpiragua
Danh từ
thuyền độc mộc
thuyền hai buồm