Từ điển Dict9
EV

pirogue Tiếng Anh là gì?

ENpirogue
Danh từ
thuyền độc mộc
thuyền hai buồm