Từ điển Dict9
EV

piscicultural Tiếng Anh là gì?

ENpiscicultural
Tính từ
(thuộc) nghề nuôi cá