Từ điển Dict9
EV

pisiform Tiếng Anh là gì?

ENpisiform
Tính từ
hình hột đậu