Từ điển Dict9
EV

pismire Tiếng Anh là gì?

ENpismire
Danh từ
(động vật học) con kiến