Từ điển Dict9
EV

pistil Tiếng Anh là gì?

ENpistil
Danh từ
(thực vật)
nhụy, nhị cái (hoa)