Từ điển Dict9
EV

pistillary Tiếng Anh là gì?

ENpistillary
Tính từ
(thực vật học) (thuộc) nhuỵ