Từ điển Dict9
EV

pistillate Tiếng Anh là gì?

ENpistillate
Tính từ
(thực vật học) có nhuỵ (hoa)