Từ điển Dict9
EV

pistilliferous Tiếng Anh là gì?

ENpistilliferous
Tính từ
(thực vật học) có nhuỵ (hoa)