Từ điển Dict9
EV

pistol-shot Tiếng Anh là gì?

ENpistol-shot
Danh từ
phát súng lục
within pistol-shot
trong tầm súng lục
beyond pistol-shot
người tầm súng lục