Từ điển Dict9
EV

piston-rod Tiếng Anh là gì?

ENpiston-rod
Danh từ
(cơ)
cần pittông, ti pittông