Từ điển Dict9
EV

pitchblende Tiếng Anh là gì?

ENpitchblende
Danh từ
(khoáng vật)
uranit