Từ điển Dict9
EV

pitched battle Tiếng Anh là gì?

ENpitched battle
Danh từ
trận đánh dàn trận