Từ điển Dict9
EV

pitcher-plant Tiếng Anh là gì?

ENpitcher-plant
Danh từ
(thực vật học) cây nắp ấm