Từ điển Dict9
EV

pitchfork Tiếng Anh là gì?

ENpitchfork
Danh từ
cái chĩa (gẩy rơm, gẩy cỏ)
gẩy (rơm, cỏ bằng chĩa)
(+ into)đẩy vào, tống vào
những người trẻ tuổi bị đẩy vào đi lính