Từ điển Dict9
EV

pitchy Tiếng Anh là gì?

ENpitchy
Tính từ
(thuộc) hắc ín; giống hắc ín; đen như hắc ín