Từ điển Dict9
EV

piteous Tiếng Anh là gì?

ENpiteous
Tính từ
thương tâm; đáng thương hại
a piteous sight
một cảnh tượng thương tâm
in a piteous condition
trong một tình trạng đáng thương hại