Từ điển Dict9
EV

pith Tiếng Anh là gì?

ENpith
Danh từ
ruột; bấc (ở thân một số cây)
cùi (ở vỏ quả cam…)
the pith of something
cốt lõi của cái gì
that was the pith of his argument
đấy là cốt lõi lý lẽ của nó