Từ điển Dict9
EV

pithecanthrope Tiếng Anh là gì?

ENpithecanthrope
Danh từ
người vượn