Từ điển Dict9
EV

pithily Tiếng Anh là gì?

ENpithily
Phó từ
[một cách] ngắn gọn, [một cách] súc tích