Từ điển Dict9
EV

pithiness Tiếng Anh là gì?

ENpithiness
Danh từ
sự ngắn gọn, sự súc tích