Từ điển Dict9
EV

pithless Tiếng Anh là gì?

ENpithless
Tính từ
không có ruột (cây)
không có tuỷ sống
yếu đuối, bạc nhược, không có nghị lực