Từ điển Dict9
EV

pithy Tiếng Anh là gì?

ENpithy
Tính từ
ngắn gọn, súc tích
một sự mô tả sự việc súc tích
[thuộc] ruột cây; như ruột cây; đầy ruột (cây)