Từ điển Dict9
EV

pitiableness Tiếng Anh là gì?

ENpitiableness
Danh từ
tình trạng đáng thương, tình trạng đáng thương hại, tình trạng đáng thương xót
tình trạng đáng khinh