Từ điển Dict9
EV

pitifulness Tiếng Anh là gì?

ENpitifulness
Danh từ
lòng thương hại, lòng thương xót, lòng trắc ẩn
tình trạng đáng thương hại
tình trạng đáng khinh