Từ điển Dict9
EV

pitpan Tiếng Anh là gì?

ENpitpan
Danh từ
thuyền độc mộc (ở Trung mỹ)