Từ điển Dict9
EV

pittance Tiếng Anh là gì?

ENpittance
Danh từ
đồng lương chết đói; tiền trợ cấp cầm hơi
work all day for a mere pittance
làm cả ngày để chỉ được đồng lương chết đói