Từ điển Dict9
EV

pittile Tiếng Anh là gì?

ENpittile
Danh từ
người ngồi ghế hạng nhì (ở rạp hát)