Từ điển Dict9
EV

pituitary Tiếng Anh là gì?

ENpituitary
Danh từ
(cách viết khác pituitary gland) (giải phẫu)
tuyến yên