Từ điển Dict9
EV

pituitrin Tiếng Anh là gì?

ENpituitrin
Tính từ
Hoocmon tuyến yên, pitutrin