Từ điển Dict9
EV

pitying Tiếng Anh là gì?

ENpitying
Tính từ
thương hại
nó nằm bơ vơ ngoài đường phố dưới cái nhìn thương hại của những người đứng xem
thương hại và có phần khinh rẻ
người biểu diễn chỉ nhận được của khán giả những cái nhìn thương hại và có phần khinh rẻ