Từ điển Dict9
EV

pivotal Tiếng Anh là gì?

ENpivotal
Tính từ
[thuộc] trục;[làm] trục
(nghĩa bóng) the chốt
a pivotal decision
một quyết định then chốt