Từ điển Dict9
EV

pixie Tiếng Anh là gì?

ENpixie
Danh từ
(cách viết khác pixy)
tiên (trong truyện…)