Từ điển Dict9
EV

pixilated Tiếng Anh là gì?

ENpixilated
Tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hơi gàn, hơi điệu
(từ lóng) say