Từ điển Dict9
EV

placability Tiếng Anh là gì?

ENplacability
Danh từ
tính dễ làm cho nguôi; tính dễ dãi; tính dễ tha th