Từ điển Dict9
EV

placable Tiếng Anh là gì?

ENplacable
Tính từ
dễ làm cho nguôi; dễ dãi; dễ tha th