Từ điển Dict9
EV

placard Tiếng Anh là gì?

ENplacard
Danh từ
yết thị; áp phích
Động từ
dán yết thị lên; dán áp phích lên
thông báo bằng yết thị