Từ điển Dict9
EV

place-brick Tiếng Anh là gì?

ENplace-brick
Danh từ
gạch nung còn sống (do bị xếp ở phía lò có gió tạt)