Từ điển Dict9
EV

placeman Tiếng Anh là gì?

ENplaceman
danh từ, (thường), quổi viên chức được quan liêu cất nhắc