Từ điển Dict9
EV

placenta Tiếng Anh là gì?

ENplacenta
Danh từ
(số nhiều placentae, placentas) (giải phẫu)
nhau (đàn bà đẻ)