Từ điển Dict9
EV

placentae Tiếng Anh là gì?

ENplacentae
Danh từ
số nhiều của
placenta