Từ điển Dict9
EV

placket-hole Tiếng Anh là gì?

ENplacket-hole
Danh từ
miệng túi váy